Закони, правилници и обрасци

  • ПРИСТАПНИЦА - СТОПАНСКАТА КОМОРА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА
  • ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКА
  • ОБРАЗЕЦ БСП - 2   (БАРАЊЕ ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ)
  • ОБРАЗЕЦ БЛ 10.2   (БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)

Напишете коментар

Translate »